Pilgrim i Sverige

Pilgrim i Sverige är ett nationellt samordningsorgan för lokala och regionala pilgrimsföreningar. Föreningen är också en samarbetsor­ganisation för olika intressenter till exempel museer, friluftsorganisa­tioner, kyrkor, studieförbund, kommuner och företag.

Pilgrim i Sverige vill öka kunskapen om pilgrimsvandrandet, inspirera till kulturevenemang och andliga upplevelser längs lederna, samt bidra till att service med kost och logi utvecklas längs lederna.

 

Föreningens syfte är

 • att i ett kristet perspektiv lyfta fram pilgrimstraditionen i Sverige
 • att initiera och samordna arbetet med dokumentation och märk­ning av leder och platser
 • att tematiskt arbeta kring pilgrimstanken i den kristna traditionen.
Ordförande: Martin Lind, biskop (tidigare i Linköpings stift),
nås bäst via e-mail: martin.lindilund@gmail.com

Pilgrim i Sveriges hemsida

Styrelsen för Riksförbundet Pilgrim i Sverige har uppdragit åt Emanuel Eriksson från pilgrimscentrum i Vadstena att arbeta om förbundets hemsida under hösten 2020, tillsammans med styrelsens arbetsgrupp. 

Tidigare år har det arbetats på att utveckla hemsidan inom  följande områden:

 • Möjlighet att finna pilgrimsleder i hela landet.
 • Möjligt att söka pilgrimsleder via Sverigekartan.
 • Hemsidan skall synliggöra medlemsorganisationerna och deras verksamhet och visa kopplingen mellan dem och pilgrimslederna.
 • Information om kommande årsmöte


Medlemsorganisationerna i riksförbundet är välkomna att sända förslag och tips om innehållet på hemsidan till emanuel.eriksson@svenskakyrkan.se

Det går också bra att vända sig till asa.rosenfall@svenskakyrkan.se för justeringar om det är något som saknas eller verkar ha blivit fel. 
 

Vad gör Pilgrim i Sverige?

 •  Inspirerar till att pilgrimsleder röjs och hålls röjda.
 • Ger tillstånd och riktlinjer för märkning med pilgrims-symbolen Olofsmärket.
 • Tillhandahåller material skyltar, pilar och affischer som medlem­marna kan beställa.
 • Arrangerar medlemsmöten.
 • Arbetar med frågor som medlemsorganisationerna inte kan lösa själva.

Fakturaadress:


Riksförbundet Pilgrim i Sverige
Birgitta Bäuml
Frejgatan 53
113 49 Stockholm
 

Pg 447 72 61-4