Godkännande av pilgrimsled


Pilgrimsleder som får använda S.t Olofssymbolen ska vara godkända av Riksförbundet Pilgrim i Sverige. För att godkännande ska kunna ske krävs att kvalitetskraven uppfylls. Detta sker lättast om förslag till ledsträckningar tas fram enligt följande ordning.

Arbetsgång
Arbetet att ta fram förslag till ledsträckning sker lokalt eller regionalt. Vid allt sådant arbete bör kontakter snarast tas med länsmuseum eller annan antikvarisk myndighet (t ex länsantikvarie), stiftskansli och föreningen Pilgrim i Sverige för rådgivning om arbetsgång.

Dokumentation
Arbetet ska dokumenteras, i en sådan dokumentation bör ingå följande material:

 • Karta med sträckningen inritad i lämplig skala. Kartor i olika skalor kan behövas ex 1:20 000 (ekonomiska kartan) och 1:50 000 (sevärdshetskartan)
 • Förteckning över kultur- och naturminnen.
 • Beskrivning av dessa kultur- och naturminnen, med hänvisning till skriftlig dokumention. I förekommande fall bildmaterial.
 • Plan över skyltning av leden, anslutande vägar och p-platser.
 • Plan för finansiering av färdigställande och underhåll.
 • Kontakt med markägare.


Bedömning och lagliga aspekter
För bedömning av föreslagen ledsträckning utifrån aspekter på historia, kulturmiljö, naturvård och kyrklig tradition ska kontakter tas med:

 • länsstyrelse,
 • länsmuseum,
 • stiftskansli och
 • berörda kommunala instanser.


Sedan samråd skett med ovanstående organ och dessa gett skriftligt godkännande sänds förslaget till Pilgrim i Sverige för formellt godkännande. Godkännandet görs av föreningens styrelse eller av denna utsedd grupp.

Kultur- och naturminnen
För de kultur-och naturminnen som ska ägnas särskild uppmärksamhet, förtecknas och märkas längs med en pilgrimsled gäller att medeltida minnen ska ha koppling till pilgrimsväsende till exempel:

 • kyrkor, kyrkplatser, härbärgen, själahus och källor.
 • Koppling till Olof
 • Platser med betydelse för pilgrimernas orientering och naturupplevelser.
 • Övriga platser där landskapet i sig har historiska värden.Övriga kultur- och naturminnen som kan ägnas uppmärksamhet är:

 • Karaktäristiska natur- och landskapsformer, geologi, djurliv, växtlighet.
 • Arkeologiska minnesmärken.
 • Profana medeltida minnen.
 • Kulturminnen från efterreformatorisk tid. Märks med stor urskiljning.