Riktlinjer för leder


Pilgrimssymbolen kombinerar sevärdhetsmärket (S:t Hanskorset) med Olofskorset. Logotypen är formgiven av Johanna Figur Waddington som tilsammans med Douglas Waddington också stått för utformningen av gjutjärnsmärke, märkesstolpe och milsten. Symbolen är framtagen för det norska pilgrimsprojektet som letts av Riksantikvarien och Direktoratet för naturförvaltning.

I Sverige ägs symbolen av Riksförbundet Pilgrim i Sverige, som förvärvat den från norska Riksantikvarien med ekonomiskt stöd från svenska Riksantikvarieämbetet. Detta innebär att Pilgrim i Sverige har förvärvat rätten att självständigt bedöma vilka leder som ska certifieras för märkning med St Olovsmärket, men lovat att följa kraven från norska riksantikvarieämbetet. Symbolen är mönsterskyddad. Pilgrimssymbolen binder samman leder genom Sverige och Norge mot Nidaros (Trondheim).

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa kvalitet och samordning för svenska pilgrimsleder med anknytning till Olofstraditionen. De ger råd och anvisningar för arbetet med sådana leder. Leder certifieras efter ansökan av huvudman som har ansvar för skötsel och information. Med certifiering följer ett ansvar gentemot föreningen Pilgrim i Sverige.

Mål och val av vägsträckning
Målet är att skapa sammanhängande leder med anknytning till pilgrimstraditionen. Ledens sträckning ska bindas samman av natur- och kulturminnen från medeltiden, och/eller av Olofstraditionen. Lederna ska anknyta till medeltida vägsträckning. Ny sträckning kan väljas när landskapet har förändrats eller när det saknas historiska belägg för ledavsnitt. Hänsyn ska tas så att känslig natur inte skadas.

Kvalitet
Kvalitet är i detta sammanhang sammanställning av historisk dokumentation i form av skriftliga källor, arkeologiska fynd eller muntlig tradition. Tillvaratagande av natur- och kulturvärden. Märkning, skyltning och annan presentation som gör det lätt att följa leden och tillgodogöra sig information om leden och minnesmärken utmed denna. Tillgänglighet såväl till själva leden som till information om denna.