STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET PILGRIM I SVERIGE


§1                  Namn och säte                 
Riksförbundet Pilgrim i Sverige är en partipolitiskt obunden ideell organisation och ett nationellt samordningsorgan för lokala och regionala pilgrimsföreningar.

Förbundet bildades 1997 som föreningen Pilgrim i Sverige för rätten att använda den norska Riksantikvariens pilgrimslogo (Olavsmärket) för märkning av pilgrimsleder i Sverige som leder direkt/indirekt till Nidarosdomen i Trondheim.

Förbundet äger och ansvarar för administrationen av S:t Olofsmärket inom Sverige.

Förbundet har sitt juridiska säte i Stockholm men verkar i hela landet.

§2                  Förbundets syfte
Riksförbundet Pilgrim i Sveriges syfte är att
-        Tematiskt arbeta kring pilgrimstanken i kristen tradition och kulturhistoria
-        I dialog med medlemsorganisationerna utveckla och stödja samverkan i frågor som rör pilgrimsverksamhet
-        I samverkan med myndigheter, länsmuseer, hembygdsrörelsen, pilgrimsföreningar och andra organisationer godkänna/certifiera leder och platser knutna till Nidarosdomen i Trondheim samt samordna arbetet med att dokumentera och göra kunskap tillgänglig om ledernas status såsom märkning och framkomlighet
-        Verka för trygga och säkra vandringsleder för att ge människor möjlighet att komma ut i naturen på vandringar för välbefinnande och gemenskap och tid till eftertanke
-        Bevaka och företräda pilgrimsorganisationernas intressen på riks- och regional nivå samt internationellt
-        Samordna nationella och internationella arrangemang och aktiviteter kring pilgrimsfrågor
-        Stödja bildandet av nya Pilgrimscentra
-        Ansvara för Sankt Olofsmärkets användning i Sverige och därvid tillhandahålla riktlinjer och material för märkning av leder och platser

§3                  Medlemskap
Medlemskap kan förvärvas av juridiska personer på lokal, regional och nationell nivå, vilka vill samverka i enlighet med förbundets syfte. Enskilda personer hänvisas till medlemsorganisationerna.

Medlemskap beviljas av styrelsen fortlöpande under året efter ansökan. Nya medlemmar redovisas av styrelsen på årsmötet.

§4                  Utträde
Medlem, som vill utträda, ska lämna skriftlig anmälan till styrelsen senast tre månader före verksamhetsårets slut, då medlemskapet upphör.

§5                  Uteslutning
Medlem kan efter förslag från styrelsen av årsmötet förklaras utesluten ur Riksförbundet Pilgrim i Sverige, om medlemmen handlat i strid mot grundläggande bestämmelser i dessa stadgar eller på annat sätt skadat förbundet.

 Styrelsen skall bereda den aktuella medlemmen tillfälle att yttra sig i frågan om begärd uteslutning. Eventuellt inbetald medlemsavgift återbetalas ej.

§6                  Beslutande organ
Riksförbundet Pilgrim i Sveriges högsta beslutande organ är årsmötet. Mellan årsmötena ansvarar riksförbundets styrelse för organisationens verksamhet.

§7                  Styrelse
Förbundsstyrelsen består av ordförande och nio ledamöter.
Ordförande väljs för ett år.
De nio ledamöterna väljs för tre år så att en tredjedel av ledamöterna varje år utses.
Vid val av ledamöter skall tillses att olika kategorier av medlemmar blir representerade i styrelsen. En geografisk spridning över landet skall eftersträvas.
Styrelsen konstituerar sig och utser inom eller utom styrelsen sekreterare och kassaförvaltare.
Styrelsen utser arbetsgrupper inom eller utom styrelsen.
Styrelsen sammanträder minst två gånger per år.
Styrelsemöten kan genomföras per telefon.
Styrelsen äger rätt att till sig, tillfälligt eller ständigt, adjungera personer som styrelsen anser nödvändig/a för verksamhetens genomförande. Adjungerad person äger närvaro- och yttranderätt.
Styrelsen är beslutsmässig då kallelse tillställts samtliga ledamöter senast tre veckor före mötet och mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid minst antal ledamöter för beslutsmässighet ska samtliga ledamöter vara eniga om beslut. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

§8                  Verksamhets- och räkenskapsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår (1/1-31/12). Senast en och en halv månad före ordinarie årsmöte skall styrelsen till revisorerna lämna förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkningar.

§9                  Firmatecknare
Förbundets firma tecknas av ordförande och kassör var för sig eller på annat sätt som styrelsen beslutar.

§10                Revisorer
Årsmötet utser två revisorer samt en revisorssuppleant. Revisorer och suppleant väljs för ett år fram till nästa årsmöte.

§11                Årsmöte
Årsmötet skall hållas varje år under andra kvartalet. Styrelsen fastställer tid och plats för årsmötet.

Styrelsen kallar medlemmar skriftligen/via E-post till årsmötet minst åtta veckor före utsatt datum för årsmötet.

Frågor och förslag som rör förbundets verksamhet skall för att behandlas vid årsmötet vara styrelsen tillhanda minst fyra veckor före årsmötet.

Föredragningslista för årsmötet, verksamhets- och förvaltningsberättelser, verksamhetsplan med budget, förbundsstyrelsens förslag (propositioner), inkomna förslag från medlemmarna (motioner) med förbundsstyrelsens yttrande samt valberedningens förslag skall senast två veckor före årsmötet sändas till medlemsorganisationerna.

§12                Ärenden vid årsmötet
-        Öppnande av årsmötet
-        Val av mötesordförande, sekreterare samt två justerare/rösträknare
-        Fastställande av röstlängd
-        Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning
-        Fastställande av föredragningslista
-        Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
-        Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning
-        Revisorernas berättelse
-        Fastställande av resultat- och balansräkning
-        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
-        Fastställande av medlemsavgifter för det nästkommande verksamhetsåret
-        Val av ordförande på ett år
-        Val av tre styrelseledamöter på tre år
-        Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år
-        Val av tre personer att utgöra valberedning för en tid av ett år, varav en utses som           sammankallande
-        Beslut om av styrelsen väckta ärenden samt ansökningar om medlemskap
-        Motioner jämte styrelsens yttrande över dem
-        Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan kommande verksamhetsår
-        Fastställande av styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår
-        Avslutande av årsmötet

§13                Rösträtt, ombud, fullmakt
Varje medlem äger en röst vid årsmötet. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ingen får såsom ombud företräda mer än en medlem. Ombudet skall förete en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.

§14                Beslut vid årsmötet
Alla deltagare i årsmötet har rätt att delta i diskussionerna.

Årsmötet är beslutsmässigt om minst en femtedel av medlemmarna deltar. Beslut fattas genom omröstning med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Vid personval sker omröstning om votering begärs. Vid lika röstetal i sluten omröstning avgör lotten.

§15                Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls om styrelsen anser det nödvändigt eller minst en tredjedel av medlemsorganisationerna skriftligen med angivande av ärende begär det hos styrelsen eller
om revisorerna så påkallar. Extra årsmöte kan endast behandla ärenden som angivits i kallelsen. Styrelsen skall senast en månad efter att en sådan begäran kommit styrelsen tillhanda kalla till extra årsmöte.

§16                Protokoll
Protokoll från styrelsemöte sänds till styrelsen, revisorerna och valberedningen. Protokoll från årsmöte sänds inom en månad till alla medlemmar samt valberedning och revisorer.

§17                Valberedningen
Avgående styrelseledamöter skall tillfrågas om de står till förfogande för omval eller ej. Medlemmarna kan senast sex veckor före årsmötet till valberedningens ordförande skriftligen nominera kandidater.

Valberedningens förslag offentliggörs för medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

§18                Stadgeändring
För ändring krävs att det nya stadgeförslaget biträds av två tredjedelar av de röstande på två på varandra följande årsmöten med minst en månads mellanrum, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte.

§19                Förbundets upplösning
För beslut om förbundets upplösning krävs två på varandra följande årsmötesbeslut.

Vid båda tillfällena skall beslutet biträdas av minst tre fjärdedelar av de röstande.

Förbundets tillgångar skall vid förbundets upplösning av styrelsen överlämnas till ändamål som överensstämmer med förbundets syfte.

 
Riksförbundet Pilgrim i Sveriges stadgar, antagna 1997-05-22, reviderade 2005-05-20 och 2011-05-09, har i föreliggande utformning antagits av årsmötet 2015-05-08.