Verksamhetsåret 2018 avser Riksförbundet Pilgrim i Sverige (PiS) bedriva följande verksamhet.


För verksamhetsåret 2018 avser Förbundet Pilgrim i Sverige (PiS) bedriva följande
verksamhet.
 
Som ett paraplyorgan för organisationer som är engagerade i pilgrimsverksamhet utifrån kristen tradition vill PiS verka för
 
1      Samordning och kommunikation
Verka för att pilgrimsleder och pilgrimscentra blir digitalt sökbara samt sprida information om dem via förbundets hemsida och facebooksida.

 
2      Certifiering och försäljning
Förmedla riktlinjer och regler samt ge tillstånd för märkning av S:t Olofsleder               med pilgrimssymbolen för S:t Olof, och ansvara för försäljning av S:t Olofsmmärket.

3      Möten
Ansvara för nätverksträffar för pilgrimsfrågor, närvara vid bok- och biblioteksmässan, och uppmuntra till möten för reflektion i pilgrimsfrågor
 
 
PiS vill under året bidra till att ge andligt och kulturellt innehåll åt pilgrimsvägar och
pilgrimsplatser i vårt land:
 
PiS kommer att på nytt samla ansvariga för pilgrimsfrågor i Svenska kyrkans stift till
överläggning och utbyte av erfarenheter och information.
 
PiS kommer att medverka vid Bok-och Biblioteksmässan i Göteborg under hösten 2018 med en monter för information om förbundets verksamhet, dess medlemsorganisationers pilgrimsleder, pilgrimscentra och aktuella pilgrimsfrågor.
 
PiS vill bidra till ökad medvetenhet i pilgrimsrörelsen för integrationsfrågor vad gäller
pilgrimer med funktionsvariationer, HBTQ-frågor, barns deltagande och frågor som rör etnisk mångfald. PiS vill medverka till att medlemsorganisationernas insatser i dessa frågor lyfts fram och synliggöres.
 
PiS kommer under 2018 ansvara för det planerade Rikspilgrimsmötet i Göteborg under hösten samma år.
 
Fortsätta samverkan med Pilgrimstid Sverige, ekonomisk förening.
 
Fortgående kontakt med Nasjonalt Pilegrimssenter i Trondheim, Norge, och utveckla
kontakter med pilgrimscentra och liknande i Danmark, Finland och Åland.
 
Fortsätta medverkan i Association of St Olav’s Ways, det nordiska nätverk som bildades 2015 för att samordna arbetet med pilgrimsleder till Trondheim samt certifieringen av dessa leder som europeiska kulturvägar.
 
Fortsatt kontakt och samverkan med Riksantikvarieämbetet i Sverige, Lantmäteriet och Naturvårdsverket.

Riksförbundet Pilgrim i Sverige budget 2018

Intäkter
Anslag                     60 000
Medlemsavgifter      60 000
Bidrag RAÄ              45 000
Försäljning material 25 000
Tot intäkter             190 000

Kostnader
Inköp material          20 000
Personal                  80 000
Arb givaravgift            5 000
Datakostnader           5 400
Porto, Pg avg            1 600
Styrelsemöten         20 000
Årsmöte                   20 000
övriga möten           10 000
Aktiviteter                 20 000
Digitalisering              8 000
Tot kostnader         190 000